Semiootika

Semiootika abil uuritakse märkide tekkimist, tõlgendamist ja muutumist. Nähtusi vaadeldakse protsessidena ja uuritakse ka protsessidevahelisi seoseid. Kus iganes luuakse tähendust, seal saab rakendada ka semiootikat.

Mis on semiootika?

Semiootika on teadusala, milles uuritakse märke ja märgisüsteeme. Märgiks saab iga asi, millele on antud tähendus. Sealjuures tähendus ei ole asi iseeneses, vaid see tekib suhtlemise käigus. Selleks, et märk saaks tekkida, peab olema keegi, kes seda tõlgendab ja loob. Suhtlemise kaudu kujunevad tõlgendused püsivateks süsteemideks nagu keel, traditsioon ja kombed, mis kujundavad meie arusaamu ja harjumusi. Märkide ehk tähenduste maailm on keskkond, milles me möödapääsmatult iga päev elame ja osaleme.

Milleks semiootikat vaja on?

Tähenduste maailma tundes on võimalik mõista ja suunata seda, kuidas tähendusi vastu võetakse ja tõlgendatakse. Veelgi enam – kuna tõlgendusi on väga palju, siis tekib enamik möödarääkimisi, arusaamatusi ja konflikte kommunikatsiooni, tähistamise ja tõlgendamise tulemusena. Seetõttu on semiootilistest arusaamadest abi lahkarvamuste ja konfliktide mõistmisel, lahendamisel ning vältimisel.

Semiootika aitab näha tervikpilti

Ükski nähtus ei ole staatiline, muutumatu ja ümbritsevast maailmast lahutatud. Kui enamasti kiputakse kultuuri-, ühiskonna- ja elusloodusnähtusi vaatlema üksteisest lahus, siis semiootikas analüüsitakse nähtuste seoseid. Semiootikas lähenetakse probleemidele kompleksselt – see aitab näha tervikpilti, taustu ja nende muutumist.