Teenused

Semiootiline analüüs ja lahendused

Semiootiline analüüs pakub lahendusi keerukatele kultuuri, ühiskonda ja elusloodust puudutavatele probleemidele ning aitab välja töötada sobiva kommunikatsioonistrateegia.

Semiootiline ekspertiis

Semiootiline ekspertiis võimaldab kaardistada kultuurinähtuse mõju ja vastuvõttu eri ühiskonnarühmades ning prognoosida kõige tõenäolisemaid tõlgendusi eri auditooriumides.

Koolitused

Rakenduskeskus pakub ettevõtetele ja organisatsioonidele ning üldhariduskoolidele semiootilisel meetodil põhinevaid täienduskoolitusi.

Haridusprogrammid

Haridusprogrammides ja õppematerjalides käsitletakse kultuuri-, ühiskonna- ja elusloodusnähtusi läbipõimununa ning analüüsitakse nende tähenduste mõistmise viise.

Teadus- ja arendusprojektid

Semiootika rakenduskeskus kuulub Tartu Ülikooli semiootika osakonna juurde ja selle põhiülesanne on teha rakendusliku suunitlusega semiootilist teadustööd.

Koostöö

Semiootika laiahaardelisus võimaldab teaduskoostööd paljude valdkondadega nii Eesti piires kui ka rahvusvaheliselt. Ka meie teenused valmivad koostöös tellijaga, olenevalt konkreetsest probleemipüstitusest.